SBA – Policy

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA): Policy
Brf Träskfloden 15

 

INLEDNING
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap, 2§. Åtgärderna kan vara av både teknisk (utrustning) och organisatorisk (t.ex. information) karaktär.

Statens Räddningsverk har utfärdat allmänna råd och kommentarer (SRVFS 2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete (SBA) med utgångspunkt i denna lag.

Brf Träskfloden 15 SBA-policy utgår från dessa regelverk och beskriver brandskyddsarbetet i vår fastighet. Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete utgår från de brandrisker som finns i fastigheten, så att brand kan förebyggas och konsekvenserna vid ett eventuellt brandtillbud kan minimeras.

ÖVERGRIPANDE BRANDSKYDDSPOLICY
Alla som bor i huset ska känna till hur de ska förebygga brand och agera i händelse av brand i den egna lägenheten, trapphuset och byggnaden i övrigt.

 • Regelbunden kontroll av brandskyddsanordningar, belysning, el-ledningar, maskiner, brandcellsgränser och att trapphus/våningsplan/allmänna utrymmen är fria från lösa föremål eller brännbart material.
 • Årlig kontroll av släckutrustning, seriekopplade rökdetektorer samt rökluckor. 
 • Rökförbud i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, källare, tvättstuga och hiss.
 • Inga brandfarliga vätskor får förvaras i källarförråd eller källargångar.
 • Enligt föreningens stadgar §5 ansvarar bostadsrättsinnehavaren för underhåll av brandvarnare.
 • Hyresgäster tilldelas en ny brandvarnare [senast nov 2014] vart 10:e år eller när lagförändring sker.
 • Parkering är förbjuden på brandväg mot Ellen Keys Park. Brandvägen är den enda möjligheten för uttryckningsfordon att komma fram till BJ 72 – 76 i händelse av brand.

BESKRIVNING AV BYGGNADEN
Bostadsrättsföreningen äger fastigheten Träskfloden15,  Birger Jarlsgatan 78, 114 20 Stockholm. Fastigheten, med byggår 1994, har 7-8 våningar och består av 10 flerbostadshus, totalt 197 lägenheter, 17 butiker och garage i två plan.

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH DESS RISKER
I byggnaden bedrivs ingen verksamhet som innefattar stora mängder av brännbart eller brandfarligt material.

BESKRIVNING AV TEKNISKA BRANDSKYDDSÅTGÄRDER
Regelbunden kontroll av belysning, el-ledningar, maskiner och brandcellsgränser görs av föreningens fastighetsskötare. Styrelsen ser till att det är ordning och reda i husets allmänna utrymmen.

Brandskyddsinventering av fastigheten har genomförts av Protektia Brandskydd AB . Denna har resulterat i ett antal åtgärder, både krav och rekommendationer.  Åtgärder som kvarstår genomförs under hösten 2015 (nödskyltar, efterlysande tape, o.s.v).

Brandcellsindelning och dörrar i brandcellsgräns
Varje lägenhet är en brandcell. Lägenhetsdörrarna är av brandskyddsklass B30 (motsvarar EI30) vilket innebär att de står emot brand i 30 minuter. Övriga brandceller avgränsas med branddörrar av stål: maskinrum för hiss, maskinrum för el, maskinrum för ventilation, tvättstuga, cykelrum, fastighetsförråd och källarförråd/skyddsrum. Alla branddörrar har fungerande låskolvar och dörrstängare.

Utrymningsvägar

 • Från lägenheterna fungerar trapphus samt fönster och balkonger som utrymningsvägar.
 • Från tvättstugan: dörr ut till innergård och fönster.
 • Från källare: trapphus och portar.

Brandvarnare/rökdetektorer
Enligt föreningens stadgar svarar varje bostadsrättsinnehavare för underhåll av brandvarnare i lägenheten. Bostadsrättsinnehavarna uppmanas skaffa brandvarnare om sådan saknas i lägenheten. Hyresgäster tilldelas en ny brandvarnare [senast nov 2014] vart 10:e år eller när lagförändring sker.

Släckutrustning
Handbrandsläckare/brandposter finns i garage och teknikutrymmen. Boende uppmanas att skaffa brandsläckare och/eller brandfilt till sin bostad.

Brandgasventilation
I garaget finns röktschakt som mynar ut i lilla portalen vid K8 och under balkkongen mellan BJ 78 – 80.

Räddningsvägar
Parkering är förbjuden på brandväg mot Ellen Keys Parkt. För att brandförsvaret ska kunna köra upp sina stegbilar framför BJ 72 – 76  för att ta ner boende på grund av rökfyllda trapphus, dessa ytor hållas fria från material och snöröjas.

BESKRIVNING AV ORGANISATORISKA BRANDSKYDDSÅTGÄRDER

Ansvarsfördelning för brandskyddet
Styrelsen ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet i föreningen. Styrelsen ansvarar också för att tillsyn av föreningens gemensamma utrustning för brandskydd och utrymning genomförs i enlighet med detta dokument. Årlig kontroll av släckutrustning, samt rökluckor i trapphus ombesörjs genom serviceavtal med Protektia Brandskydd AB.
Styrelsen ska:

 • Hålla brandskyddsdokumentet uppdaterat
 • Sammankallas vid tillbudsrapportering
 • Gå igenom checklistan "Egenkontroll av brandskydd" vid årets städdagar och omgående åtgärda eventuella brister
 • Upprätthålla en bra standard i brandskyddsarbetet inom fastigheten, till exempel vid heta arbeten och andra aktiviteter i fastigheten som kan störa föreningens brandskyddsarbete och/eller byggnadens säkerhet.

För brandskyddsåtgärder i lägenhet med tillhörande förvaringsutrymme ansvarar bostadsrättsinnehavaren respektive hyresgäst för. Hyr denne ut sin bostad i andra hand har hon/han fortsatt det entydiga och fulla ansvaret gentemot föreningen och ska se till att andrahandshyresgästen tar del av föreningens SBA-policy, att brandvarnare fungerar och att inga brandfarliga varor förvaras i källarförråd.

Försäkringsskydd
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Länsförsäkringar och gäller bl.a. för skada genom brand, varmed avses eld som kommit lös. Föreningens försäkring täcker enbart de kostnader för vilka föreningen står för. För kostnad som vållas genom den enskildes oaktsamhet, försummelse m.m. i föreningens fastighet är den vållande i princip ersättningsskyldig i enlighet med Bostadsrättslagen 7 kap 12§.

Service och underhåll
Fel på apparater och installationer som kan medföra ökad brandrisk ska åtgärdas utan dröjsmål [fastighetsskötare vidtalas]. Regelbunden kontroll av belysning, el-ledningar, maskiner och brandcellsgränser görs av föreningens fastighetsskötare. Serviceavtal finns med Protektia Brandskydd AB för service och underhåll av släckutrustning och rökluckor.

Utbildning/Information
Alla som bor i föreningens fastighet ska veta hur de ska förebygga brand och agera i händelse av brand i egna lägenheten, trapphus och byggnaden i övrigt. Alla boende i huset har fått och får vid inflyttning, ett informationsmaterial innehållande
föreningens brandregler, handlingsplan vid brand samt informationsmaterial från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Information finns även uppsatt i trapphus och tvättstuga samt utlagd på föreningens hemsida under "foreningen/ordningsregler – Säkerhet/".
Säsongsberoende skriftliga påminnelser (t.ex. inför advent) delas ut till samtliga boende.

Kontrollplan och uppföljning
Regelbunden kontroll av belysning, el-ledningar, maskiner och brandcellsgränser görs av föreningens fastighetsskötare. Fel på apparater och installationer som kan medföra ökad brandrisk åtgärdas tillika av föreningens fastighetsskötare. Serviceavtal finns med Protektia Brandskydd AB för service och underhåll av släckutrustning och rökluckor.

En gång per år kontrollerar Protektia Brandskydd AB

 • Att brandsläckare finns på sina platser (trapphus och tvättstuga)
 • Att trycket i brandsläckarna är inom gröna zonen på tryckmätaren
 • Att rökluckorna fungerar

Tre gånger per år kontrollerar bostadsrättsföreningen

 • Att brandsläckare inklusive skyltar finns på sina platser
 • Att trycket i brandsläckarna är inom gröna zonen på tryckmätaren
 • Att alla trapphus, källare/förråd är fria från brännbart material och lösa föremål som kan förhindra utrymning
 • Att branddörrarnas dörrstängare fungerar

Regelbunden kontroll
Styrelsen ser till att det är ordning och reda i husets allmänna utrymmen och att trapphus, våningsplan och källargångar är fria från lösa föremål och annat brännbart material.

Rutiner för brand- och tillbudshantering
Beskrivning av händelseförloppet/tillbudet nedtecknas. Efter diskussion, eventuellt i dialog med Räddningstjänst, ta fram eventuellt nya rutiner för att undvika liknande händelser i framtiden. Tillbudsrapporten sparas i föreningens brandskyddspärm.

Styrelsens ansvarar för att vid behov eller när förändring av brandskyddet sker, följa upp föreningens systematiska brandskyddsarbete och se till att regler och rutiner i brandskyddsarbetet följs. Uppföljningen dokumenteras och godkänns av styrelsen och sparas i brandskyddspärmen och uppdateras på hemsidan.

Med tillbud avser föreningen följande: personskador, olyckor med brandfarlig vara samt brister i brandskydd eller utrymningssäkerhet. Vid brand och tillbud utvärderar styrelsen händelsen vid ett möte maximalt två veckor efter det att branden eller tillbudet inträffat.