Renovering

Många medlemmar vill renovera / reparera och bygga om sina lägenheter.

Alla förändringar är inte tillåtna.

 • Styrelsen godtar endast ansökan genom att använda denna ** FORMULÄR **
 • Det är t ex inte tillåtet att riva en bärande vägg.
 • Det är inte tillåtet att påbörja en renovering utan att meddela styrelsen om det.
 • Ansökan skall lämnas in underskriven till expeditionen eller postlådan i tvättstugan.

 

Lägenhetsinnehavaren försäkrar om att.

Allmänt

 • Arbetet skall vara utfört enligt vid renovering / ombyggnad gällande lagstiftning s BBR / BKR, Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt AMA.
 • Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att kontakta fastighetstekniker på Danigo för instruktioner gällande ventilationen i samband med ombyggnationer.
 • att jag, enligt Brf Träskfloden:s krav vid arbeten i badrum/kök/konstruktion ombesörjer en protokollförd slutbesiktning. Man kan ringa Danigo för en oberoende besiktningsman om så önskas.
  Kopia av protokollet skall lämnas in till föreningens styrelse inom 4 veckor efter avslutat arbete.Bostadsrättsägaren bekostar besiktningen.
 • I de fall protokollet inte inkommit till föreningens styrelse inom angivet tidsram, har föreningen rätt till att ordna med en besiktning på bostadsrättsägarens bekostnad.
 • att, enligt Brf Träskfloden:s krav beställer en injustering av lägenheten då detta behövs efter ombyggnation i kök/badrum.
  Föreningen har en ansvarig entreprenör för denna anläggning. Kontakta Danigo för tidsbokning. Bostadsrättsägaren bekostar injusteringen.

Elsäkerhet

 • Behörighetsbevis skall uppvisas.
 • Isolationsmätningsprotokoll dokumenterad.
 • Egenkontroll.
 • Jordprovning Dokumenterad.
 • Uppdaterad gruppschema.
 • Resistansmätning elektrisk golvvärme, före, under, samt efter ingjutning dokumenterat.

Rörarbeten

 • Säker vatten anslutet företag.
 • Intyg säker vatten
 • Tryck och täthetskontroll dokumenterad

Våtrum

 • Certifierad företag för våtrum, BBV, GVK.
 • Bilaga A (våtrumsintyget) till BBV, Byggkeramiksrådets Branschregler för Våtrum.
 • Golvbrunn måste bytas i samband med renovering i badrum

Visa hänsyn till grannar och följsamhet till de regler som gäller i föreningen.

 • Annonsera störande arbeten i trapphuset, speciellt bilning av golv, samt att det endast
  kommer att ske vardagar mellan kl 08:00-17:00.
 • Informera grannarna om dina byggplaner, det gör du enkelt med en lapp på
  anslagstavlan i porten och i hissen.
 • Tala helst om hur länge du tror arbetet ska pågå.
 • Klä in hissväggar och golvytor för att minimera slitage och skador, detta gäller
  entrégolvet i trapphus också.
 •  Byggsopor som ställs i närområdet avhämtas senast varje fredag kl 18:00.
   Entréer, Garaget och trapphus är inte någon förvaringsplats för gammalt
   byggmaterial, inte ens tillfälligt!
 • Städa efter dig !
  Dina grannar skall inte behöva kliva omkring bland byggmaterial eller byggdamm.
 • Ansvaret är ditt !
  Oavsett om det är du själv som reparerar / renoverar eller om du använder hantverkare
  så är ansvaret ditt. Du måste alltså informera de hantverkare du anlitar om vilka regler
  som gäller för vår förening och kontrollera att de följer dessa.

 

"(Bostadsrättslagen kapitel 7)
7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra
      åtgärd som innefattar:
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, ventilation eller vatten, eller
    annan väsentlig förändring av lägenheten.
3. Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte
    åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen."