Renovering

Alla bostadsättshavare har ett underhållsansvar som innebär att på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Se innebörd av detta ansvar i föreningens stadgar, §30.

Kontakta styrelsen när du planerar renoveringar, ändringsarbeten eller ombyggnader av något slag i din lägenhet – och alltid innan något arbete påbörjas.

Du gör det enkelt med formuläret: Anmälan / Ansökan om tillstånd. Blanketten lämnas i föreningens brevlåda i tvättstugan eller skickas till styrelsen via postadress:
Brf Träskfloden 15, Birger Jarlsgatan 78, 11420 Stockholm.

Styrelsen behöver känna till omfattning och tidpunkter för planerade renoveringsåtgärder i fastigheten och med god framförhållning kunna granska åtgärder för vilka tillstånd krävs enligt föreningens stadgar, § 39.

Följande åtgärder får inte företas utan styrelsens tillstånd och kräver byggnadstekniskt ritningsunderlag och tydlig redovisning av arbetets utförande

 1. ingrepp i bärande konstruktion.
 2. installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme eller vatten.
 3. installation eller ändring av anordning för ventilation.
 4. installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet.
 5. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Ett tillstånd kan förenas med villkor. Om du är missnöjd med styrelsens beslut kan du begära att Hyresnämnden prövar frågan. Som bostadsrättshavare svarar du för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Preciserade krav** ställs från styrelsen på anlitade företag för tillståndsgivning.

Vid renovering/ombyggnad ansvarar du som bostadsrättshavare för

 • att arbetet ska vara utfört enligt vid renovering/ombyggnad gällande lagstiftning, byggbestämmelser, föreskrifter, krav på behörighet och certifiering.
 • att kontakt tas med föreningens fastighetstekniker för instruktioner gällande ventilation eller andra fastighetsgemensamma installationer.
 • att injustering av lägenhetens ventilationsflöden genomförs efter ombyggnad i kök/badrum. Föreningens ansvarige entreprenör anlitas via föreningens fastighetstekniker. Insatsen bekostas av dig som bostadsrättshavare.
 • att vid arbete i kök/bad/konstruktion ombesörja protokollförd slutbesiktning. Föreningens oberoende besiktningsman anlitas. Du som bostadsrättshavare bekostar besiktningen.
 • att föreningens gällande ordningsregler vid renovering” efterföljs samt att anlitade företag/hantverkare informeras om dessa.
 • att byggsopor som ställs i närområdet avhämtas senast varje fredag under arbetets gång.
 • att entréer och trapphus inte blir förvaringsplatser för byggmaterial.
 • att hänsyn tas till grannar vad gäller såväl information som att gemensamma ytor skyddstäcks och städas av under arbetets gång.

** För de renoveringar som kräver styrelsens tillstånd ska anlitat företag som utför arbete i fastigheten

 1. inneha F-skattesedel.
 2. vara ansluten till auktoriserad branschorganisation.
 3. inneha ansvarsförsäkring med ett ersättningsbelopp på minst 10 mkr.
 4. kunna garantera att den personal som utför arbetet har yrkesbehörighet.


Ansvaret är ditt !

Oavsett om det är du själv som reparerar / renoverar eller om du använder hantverkare så är ansvaret ditt. Du måste alltså informera de hantverkare du anlitar om vilka regler som gäller för vår förening och kontrollera att de följer dessa.